Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Platforma zakupowa dostępna pod adresem www.haircure.pl, prowadzona jest przez firmę ALTUM PROFIT SP. z o.o.  wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000758023. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Poleczki 31 a,
02-822 Warszawa.

Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7010892363, Regon:381811743.

+48 532755855

biuro@haircure.pl

 

Regulamin zakupów

Sklep internetowy www.haircure.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.haircure.pl

Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie www.haircure.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.haircure.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem poprzez system płatności elektronicznych przelewy24
 • Za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru.
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 06109028510000000143095373

Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT lub paragon fiskalny.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.haircure.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Hasło

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 • Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
 • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Reklamacja

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać zakupiony towar na koszt własny przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

Odstąpienie od umowy

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Zwrot kosztów na rzecz konsumenta nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Ochrona Danych Osobowych

Użytkownik rejestrując się na stronie www.haircure.pl lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z pózn. zm.) dla celów realizacji zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Administratorem danych osobowych jest ALTUM PROFIT SP. z o.o.  wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000758023. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Poleczki 31 a, 02-822 Warszawa. ALTUM PROFIT SP. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach określonych w zdaniach poprzedzających.

ALTUM PROFIT SP. z o.o.  oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ALTUM PROFIT SP. z o.o.  oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

W przypadku Klienta, który otrzymuje paragon imienny lub fakturę zakupu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

ALTUM PROFIT SP. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 55/53
02-758 Warszawa

+48 532755855
biuro@haircure.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

 

…………………………
podpis konsumenta