Regulamin konkursu “Question Box” – 05.07.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest firma Hair Cure Polska sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Śródziemnomorska 55 lok. 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877478, NIP: 5213917297, REGON: 387931371, reprezentowaną przez prezes zarządu Renatę Kalbarczyk.
Fundatorem nagrody jest Organizator.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta na serwisie Instagram oraz obserwowanie profilu @haircurepolska.
Konkurs rozpoczyna się o 5 lipca 2021 o godzinie 10:00, kończy się 6 lipca 2021 o godzinie 10:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagram Stories 6 lipca 2021 do godziny 12:00.
Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Instagram, na profilu Hair Cure Polska: https://www.instagram.com/haircurepolska/.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem konkursowym jest opublikowanie pytania w “question box” na Instagram Story.
W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
Najciekawsze pytanie zostanie wybrane przez markę Hair Cure oraz opublikowane na Instagram Stories.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu na Instagram Stories w dniu 6.07.2021.
Uczestnik konkursu ma 24 godziny na wysłanie wiadomości prywatnej do Hair Cure Polska za pośrednictwem Instagrama w celu podania danych do wysyłki.

§ 4. NAGRODA

Nagrodą w konkursie jest Zestaw Ultimate Nourishment – Szampon oraz Serum marki Hair Cure.
W celu odebrania nagrody, po ujawnieniu wyniku Konkursu Uczestnik musi wysłać wiadomość prywatną na profil Hair Cure Polska.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie.
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@241022.haircure.pl.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis – Konkurs – Hair Cure.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Hair Cure Polska sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@241022.haircure.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Hair Cure Polska na Instagramie.
Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ZAINSPIRUJ SIĘ

#haircure