Regulamin konkursu Trychologicznego Hair Cure

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
  1. zasady udziału w konkursie Trychologicznym Hair Cure (dalej: „Konkurs”),
  2. zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia laureatów (dalej: „Laureaci”),
  3. zasady dotyczące wykorzystania prac konkursowych Uczestników,
  4. postępowanie reklamacyjne,
  5. zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest:
  1. Hair Cure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Śródziemnomorska55/53, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000877478, NIP: 5213917297, REGON: 387931371, adres e-mail: biuro@haircure.pl (dalej: „Hair Cure”)
 3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wypełnienie formularza konkursowego na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które:
  1. ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zaakceptują niniejszy Regulamin, zgodnie z § 1 ust. 7 Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, w imieniu osób trzecich.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

§ 3. Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim udział, wyboru Laureatów Konkursu, Organizator stworzy  komisję konkursową.,
 2. W skład  Komisji wchodzić będą  3 osoby wskazane przez Hair Cure spośród ich członków zarządu, pracowników bądź współpracowników.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnik, chcący wziąć udział w Konkursie:
  1. Wypełni formularz konkursowy;
  2. Zgłosi udział wysyłając formularz konkursowy przyciskiem “Chcę odzyskać zdrowe włosy”;
 2. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie punkty wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 3. Wybór Laureata Nagrody odbędzie się w następujący sposób:
  1. Komisja sprawdzi poprawne wykonanie wszystkich punktów Konkursu, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu;
  2. Komisja oceni odpowiedzi w formularzach konkursowych Uczestników pod względem spójności treści odpowiedzi z postawionymi pytaniami, rozwinięcia i uzasadnienia sformułowanych argumentów oraz poprawności i zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie.
 4. Uhonorowanie Laureatów jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów, o których mowa w § 2 Regulaminu oraz w przypadku zrealizowania zadań konkursowych zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Laureat listopadowej tury Konkursu zostanie wyłoniony nie później niż 30.11.2022 roku, do godz. 20:00. Organizator skontaktuje się z  Laureatem drogą mailową lub/i telefoniczną, w celu dalszej komunikacji mającej na celu odbiór nagród i ustalenie procesu konsultacji trychologicznych. Laureat zobowiązany będzie do przesłania Organizatorowi w wiadomości email swoje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres do korespondencji,
  4. numer telefonu kontaktowego.

Jeżeli kontakt ze strony Laureata nie nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nagrodę otrzyma kolejna osoba wytypowana wspólnie przez Komisję,

 1. W przypadku:
  1. niewskazania   przez   Laureata   Konkursu  danych,  o  których  mowa  w § 4 ust. 5 Regulaminu, w terminie tam wskazanym,
  2. gdy okaże się, że Laureat nie spełnia warunków udziału w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,
  3. rezygnacji z nagrody przez Laureata,

nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu wspólnie przez obie Komisje.

§ 5. Nagrody

 1. Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci:
  2 zestawów kuracji Ultimate Nourishment Serum (szampon Ultimate Nourishment Serum oraz serum Ultimate Nourishment Serum), wysłanych do laureata w 6-tygodniowych odstępach oraz opłaconego przez Hair Cure pakietu 7 konsultacji trychologicznych w gabinecie trychologicznym wskazanym Laureatowi przez Organizatora.
 2. Laureat nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 3. Laureat wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora raportów i zdjęć oraz nagrań zrobionych mu (Laureatowi) profesjonalną aparaturą trychologiczną w wybranym gabinecie trychologicznym na cele marketingowe Hair Cure i partnerów biznesowych spółki. 
 4. Laureat ma obowiązek korzystania z umówionych przez Hair Cure konsultacji trychologicznych. Niepojawienie się bez uprzedniego przełożenia terminu skutkować będzie natychmiastowym zrzeczeniem się całości Nagrody, tj. Dalszego pakietu konsultacji trychologicznych oraz kolejnego zestawu kuracji Hair Cure.
 5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Na Nagrodę składa się także kwota stanowiąca równowartość podatku od tych nagród. Płatnikiem podatku od nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej jest Phenicoptere.

§ 6. Prawa autorskie, wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi pytania zawarte w formularzu konkursowym.
 2. Uczestnik zapewnia, że korzystanie z odpowiedzi nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie będzie ograniczone na rzecz osób trzecich w sposób uniemożliwiający lub ograniczający prawa Organizatora wynikające z Regulaminu lub odrębnych umów.
 3. Z chwilą przesłania odpowiedzi na formularz konkursowy, Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści odpowiedzi w dowolnej formie, w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych oraz na stronie internetowej Organizatora, 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika (w przypadku przesłania korespondencji w formie pisemnej), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: biuro@haircure.pl lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Hair Cure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 31A 02-822 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Pakiet Trychologiczny”
 4. Reklamacje uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem nie będą rozpatrywane.
 5. Hair Cure rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest:
  1. Hair Cure Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Śródziemnomorska55/53, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000877478, NIP: 5213917297, REGON: 387931371, adres e-mail: biuro@haircure.pl 
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) 
 3. Administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu ustala cele i sposoby przetwarzania danych Uczestników na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników obejmuje:
  1. w przypadku wszystkich Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, 
  2. w przypadku Laureatów: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz ewentualnie inne dane niezbędne do przekazania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagrody Laureatom na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest konieczność ustalenia tożsamości osoby oraz wydanie nagrody. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, do czasu wyłonienia Laureatów i ogłoszenia informacji o Laureatach, bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane do czasu odbioru Nagród. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z organizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Bez względu na podstawę prawną przetwarzania danych, Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnik posiada również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Uczestnik ma również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe Uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie Nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 8. Administrator jest odpowiedzialny za spełnienie przesłanek przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich.
 9. Administrator oświadcza,, że ponosi odpowiedzialność za skutki przetwarzania przez niego administrowanych danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych, w tym również w przypadku gdyby jakakolwiek osoba fizyczna wystąpiła z roszczeniami wobec niego z tytułu naruszenia odpowiednio jej praw przez drugą ze stron. Administrator zobowiązany jest do informowania o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia roszczeń w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na jego odpowiedzialność w powstaniu takich roszczeń.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia nie stosuje się.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść Uczestników bez wcześniejszego poinformowania ich o tym fakcie. 
 4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: biuro@haircure.pl